bill-hocker-jaswant-thada-cenotaph-jodhpur-india-2006

766    Jaswant Thada Cenotaph, Jodhpur, India, 2006