bill-hocker-near-jaipur-india-2018

7329    Near Jaipur, India, 2018             original