bill-hocker-sadhu-pushkar-india-2006

719    Sadhu, Pushkar, India, 2006