bill-hocker-jai-mahal-jaipur-india-2006

700    Jai Mahal, Jaipur, India, 2006