bill-hocker-sufi-fakir?-jaipur-india-2006

689    Sufi Fakir?, Jaipur, India, 2006