mantararc

675    Jantar Mantar, Jaipur, India, 2006           original