kolnstationA

6069    Haupbanhof, Köln, Germany, 2016              original