bill-hocker--jaipur-india-2006

601    Jaipur, India, 2006