bill-hocker-sadhu-jaipur-india-2006

594    Sadhu, Jaipur, India, 2006