bill-hocker-shrine-caretaker-jaipur-india-2006

591    Shrine Caretaker, Jaipur, India, 2006