bill-hocker-rothenburg-germany-2016

5655    Rothenburg, Germany, 2016