e16-holyspirit

5593    Church of the Holy Spirit, Heidelberg, Germany, 2016