bill-hocker-merchants-palmyra-syria-2008

5312    Merchants, Palmyra, Syria, 2008