stripedrock

5194    Blue Mountains, Near Katooba, Australia, 2015              original