nightshell

5172    Sydney Opera House, Sydney, Australia, 2015              original