pylon

326    Temple of Seti I, Theban Necropolis, Egypt, 1998           original