4waygate

3256    Xu Guo Fang Gateway, Xixian, Anhui, China, 1981              original