frontyard

3239    Front Yards, Jiuhuashan, Anhui, China, 1981           original