pingpong

3201    Courtyard Pingpong, Beijing, China, (Mui Ho), 1981              original