bill-hocker-??-shrine-phnom-sampow-cambodia-2010

2610    ?? Shrine, Phnom Sampow, Cambodia, 2010