bill-hocker-shepherds-tent-syria-2008

2441    Shepherds Tent, Syria, 2008