bill-hocker-morning-yoga-pondicherry-india-2007

2001    Morning Yoga, Pondicherry, India, 2007