bridgeboat

188    Taiping Bridge, Shaoxing, Zhejiang, China, 1981               original