teapicker

157    Tea, Zhejiang, China, 1981           original