bill-hocker-rain-nikko-japan-1979

1115    Rain, Nikko, Japan, 1979