bill-hocker-kasuga-shrine-nara-japan-1977

1098    Kasuga Shrine, Nara, Japan, 1977