bill-hocker-train-station-kotohira-japan-1974

1081    Train Station, Kotohira, Japan, 1974