18-templeredsari

7172    Gangai Konda Cholapuram Shiva Temple, Tamil Nadu, India, 2018