18-ajantashrine

7138    Roadside Shrine, Near Ajanta, India, 2018           original