18-jainshrine

6985    Jain Shrine, Ranakpur, India, 2018           original