redlungi

1996    Tamil Dress, Pondicherry, India, 2007