03-kolab

1612    Kolab Canyons, Zion National Park, Utah, 2003           original