chanchanfrieze

1388    Chimu Adobe Frieze, Near Trujillo, Peru, 2005