whitescarf

982    Roman, Rome, Italy, 2001           original