bill-hocker-shanghai-china-1988

8383    Shanghai, China, 1988