bill-hocker-gangai-konda-cholapuram-shiva-temple-tamil-nadu-india-2018

7172    Gangai Konda Cholapuram Shiva Temple, Tamil Nadu, India, 2018