bill-hocker-dargah-hazrat-shah-hafiz-muhammad-yahya-near-aurangabad-india-2018

7087    Dargah Hazrat Shah Hafiz Muhammad Yahya, Near Aurangabad, India, 2018