shrinekeeper

798    Shrine Gardian, Jodhpur, India, 2006 (from: rajasthan4)