dog

1973    Dog, Pondicherry, India, 2007 (from: pondicherry2)