gempalace

697    Gem Palace, Jaipur, India, 2006 (from: Rajasthan2)