shinycolumn

1111    New Lacquer, Nikko, Japan, 1979