sacredrice

1095    Sacred Rice, ? Shrine, Japan, 1977