sale

524    Wan Chai, Hong Kong, 1977 (from: Hongkong1)