bicycleboard

3214    Bicycle Parking, Guangzhou, China, 1979 (from: china1)