18-betelnut

7255    Betel nut merchant, Pondicherry, India, 2018