theaterC

5311    Amphitheater, (partially destroyed 2017), Palmyra, Syria, 2008           original