grouphand

3416    Town Entry Sign, Orgosolo, Sardinia, 1984