groupshot

3381    Tour Group, Tongdo Monastery, Korea, 1977