simeonscape

2416    St. Simeon, Syria, 2008               original