schoolboys

2137    Schoolboys outside the Ashram, Pondicherry, India, 2007